სრული სამშენებლო სერვისი


პროექტირება, დიზაინი, გეოლოგია, გეოდეზია, ყველა დოკუმენტაციის მომზადება, მშენებლობის ნებართვის მოპოვება, მასალების შერჩევა, მომწოდებლების შერჩევა, მშენებლობა, შენობის ექსპლუატაციაში ჩაბარება.
გადახდის მოქნილი სქემა.
წინასწარ შეთანხმებული მასალები, დიზაინი და კალენდარული გრაფიკი მკაცრად იქნება დაცული.

მშენებლობის მონიტორინგი/ზედამხედველობა


მშენებლობის მსვლელობისა და კალენდარული გრაფიკის მონიტორინგი.
გახარჯული მასალების და შესრულებული სამუშაოების მოცულობების მონიტორინგი.
სატენდერო მასალის მომზადება და ტენდერის შედეგების ანალიზი.
მშენებლობაზე გაწეული ფინანსური ხარჯების მონიტორინგი.
მშენებლობის სრული მონიტორინგი, ზედამხედველობა და მართვა.
არსებული პროექტის მიხედვით ხარჯთაღრიცხვის მომზადება.
არსებული ხარჯთაღრიცხვის რევიზია და მშენებლობის პროცესში ხარჯების ოპტიმიზაცია.

საბანკო სექტორისა და საკრედიტო ორგანიზაციებისთვის, რომლებიც იპოთეკური დაკრედიტებით არიან დაკავებულნი, გთავაზობთ:


1. სესხის გაცემამდე თქვენი კლიენტის პროექტის, სანებართვო დოკუმენტაციის და ხარჯთაღრიცვის რევიზია.
2. მონიტორინგი და ზედამხედველობა სამუშაოების წარმოების პროცესში.
3. სისტემატური ანგარიშგება და შედარებითი ანალიზი.
4. რისკების პრევენცია-მინიმიზირება.
5. ინფორმაციის კონფიდენციალურობა.

კონსტრუქციული კვლევა


არსებული შენობების კონსტრუქციული კვლევა.
არსებული კონსტრუქციული პროექტების კვლევა/რევიზია.
შენობის ცალკეული ელემენტების კვლევა.
გამაგრებისა და სტანდარტული კონსტრუქციული პროექტების მომზადება.

არქიტექტურა, პროექტირება, დიზაინი


არქიტექტურული და კონსტრუქციული პროექტის მომზადება.
შენობისა და ნაკვეთის წითელი ხაზების მომზადება/კორექტირება.
ნაკვეთის და შენობის დაკვალვა ადგილზე, ტოპოგრაფიული გეგმის მომზადება.
გათბობა-გაგრილების და ვენტილაციის პროექტის მომზადება.
მერიის არქიტექტურის საიტზე რეგისტრაცია და პროექტის შეთანხმება.
საჯარო რეესტრისთვის დოკუმენტაციის მომზადება.
შენობის ექსპლუატაციაში ჩასაბარებელი დოკუმენტაციის მომზადება.
ინფრასტრუქტურული პროექტების მომზადება.

ჩვენთან თქვენ მიიღებთ:

1. სამუშაოების ხარისხისა და ფინანსების მონიტორინგის საკმაოდ მოქნილი, დამკვეთის მოთხოვნებზე მორგებული ფასი და ფორმა.
2. სრული ჩართულობა და გამჭვირვალე პროცესები.
3. თქვენ ზოგავთ დროს და ფინანსებს.
4. საპროექტო მასალის მომზადება ან პროცესში მონაწილეობა-რევიზია.
5. სატენდერო მასალის მომზადება და შედეგების ანალიზი.
6. სამშენებლო პროცესში ხარისხის, კალენდარული გრაფიკის და ფინანსების მიზნობრივი ხარჯვის მონიტორინგი.
7. ხარჯების ოპტიმიზაცია მშენებლობის პროცესში.