მშენებლობის მონიტორინგი/ზედამხედველობა


მშენებლობის მსვლელობისა და კალენდარული გრაფიკის მონიტორინგი.
გახარჯული მასალების და შესრულებული სამუშაოების მოცულობების მონიტორინგი.
სატენდერო მასალის მომზადება და ტენდერის შედეგების ანალიზი.
მშენებლობაზე გაწეული ფინანსური ხარჯების მონიტორინგი.
მშენებლობის სრული მონიტორინგი, ზედამხედველობა და მართვა.
არსებული პროექტის მიხედვით ხარჯთაღრიცხვის მომზადება.
არსებული ხარჯთაღრიცხვის რევიზია და მშენებლობის პროცესში ხარჯების ოპტიმიზაცია.

კონსტრუქციული კვლევა


არსებული შენობების კონსტრუქციული კვლევა.
არსებული კონსტრუქციული პროექტების კვლევა/რევიზია.
შენობის ცალკეული ელემენტების კვლევა.
გამაგრებისა და სტანდარტული კონსტრუქციული პროექტების მომზადება.

არქიტექტურა, პროექტირება, დიზაინი


არქიტექტურული და კონსტრუქციული პროექტის მომზადება.
შენობისა და ნაკვეთის წითელი ხაზების მომზადება/კორექტირება.
ნაკვეთის და შენობის დაკვალვა ადგილზე, ტოპოგრაფიული გეგმის მომზადება.
გათბობა-გაგრილების და ვენტილაციის პროექტის მომზადება.
მერიის არქიტექტურის საიტზე რეგისტრაცია და პროექტის შეთანხმება.
საჯარო რეესტრისთვის დოკუმენტაციის მომზადება.
შენობის ექსპლუატაციაში ჩასაბარებელი დოკუმენტაციის მომზადება.

სრული სამშენებლო სერვისი


პროექტირება, დიზაინი, ყველა დოკუმენტაციის მომზადება, მშენებლობის ნებართვის მოპოვება, მასალების შერჩევა, მომწოდებლების შერჩევა, მშენებლობა, შენობის ექსპლუატაციაში ჩაბარება.
თქვენ მხოლოდ ძირითადი გადაწყვეტილებების შესათანხმებლად შეგაწუხებთ.
წინასწარ შეთანხმებული მასალები, დიზაინი და კალენდარული გრაფიკი მკაცრად იქნება დაცული.